OBAVIJEST KORISNICIMA SUBVENCIONIRANIH ULAZNICA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj obavještavamo Vas da će podaci iz osobne iskaznice  koje navedete prilikom prijave za korištenje subvencioniranih ulaznica  biti registrirani u našoj bazi podataka kao dokaz ostvarivanja prava na subvencionirane ulaznice koje smo dužni dostaviti krajnjem korisniku tih podataka –Gradu Daruvaru.

Podaci sa osobne iskaznice koristit će se u svrhu dokazivanja mjesta boravišta (prebivališta) za ostvarivanje prava na subvencioniranu ulaznicu a krajnji korisnik je Grad Daruvar i neće biti korišteni u druge svrhe.

 

 

Termalni vodeni park
Aquae Balissae d.o.o. Daruvar