Objava o nepostojanju sukoba interesa

Objava o nepostojanju sukoba interesa: temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).