Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhva?a pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogu?i pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlaze iz obveze odre?ene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ure?eno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju na?ela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograni?enja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenik za informiranje
Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. Daruvar javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroni?kom obliku i mogu?e im je pristupiti bez upu?ivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. Daruvar na slijede?e mogu?e na?ine:

1. putem telefona na broj : 043/440-044
2. putem faksa na broj : 043/440-045
3. elektroni?kom poštom službeniku za informiranje: info@vodeni-park.com ili info@aquae-balissae.hr Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu : F. Kršini?a 17, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. osobno na adresu : F. Kršini?a 17, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija