Pravo na pristup informacijama i opći dokumenti

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlaze iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenik za informiranje
Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. Daruvar javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. Daruvar na slijedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj : 043/440-044
2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@vodeni-park.com ili info@aquae-balissae.hr Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
3. poštom na adresu : F. Kršinića 17, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. osobno na adresu : F. Kršinića 17, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokumenti

godisnje_izvjesce-2023.pdf 2023rpt_plannabave.xlsx 2022rpt_ugovor.docx plan-rada-i-poslovanja-za-2023.g_def.doc pravilnik_o_provedbi_postupaka_jednostavne_nabave.pdf plan-nabave-za-2023-god-euro.xlsx financijski-plan-za-2023.xlsx 192031856218491680511449961759_izvjesce-uprave-2021-doc-2-2-.doc 146450825311595568611677363211_izvjesce-uprave-2021-doc-2-2-.doc prihodi-grad-daruvar-2021-godina.docx 3035250686253773131489987990_rpt_ugovor-3-.pdf rjesenje-trgovackog-suda.pdf izvadak-iz-sudskog-registra.pdf izvjesce-upravetvp-za-2020-no-003-4-2-.doc financijski-plan-2021-nadzorni-odbor-2-.xlsx plan-nabave-za-2021-godinu.xlsx plan-rada-za-2021.doc izvjesce-tvp-za-2019-no..doc ii.izmjena-financijskog-plana-odluka-2021-nadzorni-odbor-2-.xlsx 5151919023029667791292635126_rpt_plannabave.xlsx i.izmjena-plana-nabave-za-2021-godinu.xlsx i.izmjena-financijskog-plana-2021-nadzorni-odbor-2-.xlsx 13sjednicanoizmjene-financijski-plan-2020nadzorni-odbor.xlsx _plannabave-5-.docx plan-nabave-2021.docx plan-nabave-2019.docx plan-nabave-za-2020.docx Financijski plan za 2020 Izvjesce TVP za 2018 NO Izmjena plana nabave 2020 Plan nabave za 2020 Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe usluga i radova Rješenje trgovačkog suda Plan rada 2020 Godisnje izvjesce zppi 2019.csv Godisnje izvjesce zppi 2019 Odluka i financijaki plan za 2020 Izjava o nepostojanju sukoba interesa Pravilnik o jednostavnoj nabavi Katalog informacija Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Plan nabave 2018 Financijski plan za 2018 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija Zahtjev za pristup informacijama Odluka o imenovanju službenika za informiranje