TEKST JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE - DIREKTORA UPRAVE DRUŠTVA

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE  d.o.o.
D A R U V A R
Frana Kršinića 17
Klasa:011-03/23-01/01
Urbroj:2103-03-45-03-23-20

Daruvar, 08. kolovoza 2023. godine

 

Na temelju  odredbi Izjave o osnivanju d.o.o. TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE i Odluke donesene na Skupštini društva održanoj dana 07. srpnja 2023. godine, KLASA:029-01/23-01/01, UR.BROJ:2103-3-45-01-23-09,  Uprava  Društva raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje UPRAVE DRUŠTVA-DIREKTORA

Na mandatno razdoblje od 4 godine, uz mogućnost reizbora

Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:                                                                                                                                

-VSS/VII ili VŠS/VI stupanj školske spreme

-osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,

odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste,

- znanje engleskog ili njemačkog jezika,

- informatička znanja,

- vozačka dozvola B kategorije,

-5 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja,

-da nema zapreka za imenovanje  sukladno članku 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,

-koja posjeduje organizacijske sposobnosti.

Podnositelj prijave na natječaj obavezan je podnijeti prijedlog Plana rada Društva za mandatno razdoblje.

Uz pisanu prijavu sa životopisom, obavezno priložiti preslike slijedećih dokumenata:

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o radnom iskustvu na poslovima rukovođenja,

-potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci, sukladno članku 239. stavak 1. i 2 Zakona o trgovačkim društvima,

-domovnicu,

-prijedlog  Plana rada Društva za mandatno razdoblje.

 

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od javne objave na Zavodu za zapošljavanje, a biti će objavljen na oglasnoj ploči Termalnog vodenog parka,  web stranici http://aquae-balissae.hr/hr/ i Zavodu za zapošljavanje.

Zamolbe s navedenim dokaznicama, preporučeno dostaviti na adresu:

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE d.o.o.

43500 D A R U V A R

FRANA KRŠINIĆA 17

S naznakom: NE OTVARAJ “Natječaj za Upravu Društva“

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće biti razmatrane.

O rezultatu natječaja, kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                          

                                                                                                                                   Direktor

                                                                                                                           Dunja Grubić, dipl.ing.

Dokumenti

javni-natjecaj.pdf